Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.smartfeet.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť:

SMARTFEET s.r.o.,so sídlom Opletalova 13, 841 07, Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50460811

DIČ: 2120354566

IČ DPH: SK2120354566

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 113945/B (ďalej len „VOP“).

Všeobecné ustanovenia

 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.

 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu.

Produktom sa rozumie každá položka uvedená v ponuke internetového obchodu www.smartfeet.sk/obchod.

Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny.

Objednávka produktu  –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vopred prevodom na bankový účet predávajúceho alebo v prípade zaslania tovaru „na dobierku“ priamo pri prevzatí tovaru.

 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

Kúpna cena a platobné podmienky

 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vždy uvedená na webovej stránke v blízkosti zobrazovaného produktu.

Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Základným platidlom je mena euro (€).

Dodanie produktov

 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.

Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Maximálna dodacia lehota na objednaný produkt je 30 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade nedodržania tejto lehoty má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

Dodanie produktu k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), predávajúci uskutoční prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností). V prípade že kupujúci zvolí v „objednávke“ možnosť „Osobný odber“, sa obe zmluvné strany môžu telefonicky alebo emailom dohodnúť na podmienkach odovzdania produktu.

Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený.

Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu.

Najneskôr pri dodaní tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy.

Prevzatie produktu

 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

 Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

  Prepravné

 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v internetovom obchode po vyplnení „objednávky“ a po výbere spôsobu doručenia a platby a takisto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou doporučene, na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP alebo emailom na adresu info@smartfeet.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je taktiež uverejnený na webovej stránke predávajúceho.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred  pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

adresa: Opletalova 13, 841 07, Bratislava, Slovenská republika

telefónne číslo: +421915 915 175

email. info@smartfeet.sk

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení,  ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním chybných/nekvalitných podkladov.

Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.

V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním vyplneného reklamačného protokolu na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade s reklamačným poriadkom uverejneným na stránke predávajúceho a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

Ochrana osobných údajov a súkromia

 Spoločnosť SMARTFEET s.r.o., so sídlom Opletalova 13, 841 07, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50460811, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 113945/B je správcom osobných údajov.

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo sú presné a pravdivé. Takto získané osobné údaje su Predávajúcim využité výlučne na fakturačné účely a doručenie tovaru. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v odstavci vyššie len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Zákazníka, pred ich stratou, poškodením alebo zničením. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Práva Kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Právo na prístup k jeho Osobným údajom

Právo na opravu poskytnutých Osobných údajov

Právo na vymazanie poskytnutých Osobných údajov*

Právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Pre zrýchlenie a zjednodušenie uplatnenia všetkých spomenutých práv nás Kupujúci môže kontaktovať na emailovej adrese info@smartfeet.sk alebo na telefónnom čísle 0915 915 175

*Právo na vymazanie Osobných údajov sa nevzťahuje na Osobné údaje na už vystavených dokladoch (faktúrach), ktoré podliehajú zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov

 ***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti SMARTFEET s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 25.mája 2018.

Back to Top
Výber meny
EUR Euro