Reklamácia

V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (výrobok ďalej nepoužívať). Za vadu výrobku sa nepovažuje charakteristické opotrebenie pre daný materiál, škoda spôsobená vonkajšími udalosťami, škoda spôsobená nesprávnym používaním alebo chybnou manipuláciou.

Poškodený tovar doručte alebo pošlite na adresu:

SMARTFEET s.r.o.

Opletalova 13,

841 07, Bratislava

Zásielka musí byť kompletná (riadne očistená, vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe a vyplnený Reklamačný protokol .

O ďalšom postupe reklamácie budete následne informovaní.

Vrátenie tovaru

V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku (nákupu cez eshop), má kupujúci, podľa § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo na vrátenie tovaru do 14 dní od doručenia.

Takýto tovar musí byť poslaný/doručený v neporušenom stave, v kompletnom balení vrátane príslušenstva, reklamných predmetov (visačiek, letákov, katalógov) a spolu s dokladom o kúpe a vyplneným formulárom najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru na adresu:

SMARTFEET s.r.o.

Opletalova 13,

841 07, Bratislava

 Peniaze budú pripísané na bankový účet uvedený kupujúcim vo formulári najneskôr do 14 dní po vrátení tovaru.

O vrátení tovaru Nás prosím čo najskôr informujte emailom na info@smartfeet.sk

Back to Top
Výber meny
EUR Euro